Class BushFoliagePlacer


public class BushFoliagePlacer extends BlobFoliagePlacer